Příprava na přijímací zkoušky pro žáky devátých ročníků a doplňující informace.

 •  V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
 •  Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.
 •  Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
 • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky – matematika, český jazyk; cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy po zjištění počtu zájemců o konzultace.

 

Pokyny pro zahájení výuky

Úterý 12. 5 – zahájení výuky – příchod do školy hlavním vchodem od školní jídelny – vstup do budovy na vyzvání vyučujícího

Rozvrh bude průběžně upravován po dohodě s účastníky konzultací.

Další pokyny:

 1. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 2. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám a to na vyzvání vyučujícího.
 3. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 4. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 5. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou. Totéž platí pro užití toalet.
 6. Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, není možné přistoupit k jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 7. V případě jakýkoliv zdravotních obtíží se žák přípravy nezúčastní
 8. Případnou omluvu žáků je nutné provést telefonicky na sekretariát školy  (326 362 196)
 9. Společné stravování ve školní jídelně bude umožněno přihlášeným žákům od 18. 5. 2020

 

Formulář čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Čestné prohlášení

Informace – přijímací řízení . organizace a průběh:

Informace výchovné poradkyně k přijímacímu řízení

Informace  MŠMT 

 

Ukázka z fotogalerie
Kontakt

ZŠ Benátky nad Jizerou
Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jiz.

Tel: 326 362 196
Podatelna:
prazska@zsbenatky.cz
Dat. schránka:
wyma8y

IČO:
70997519

Projekty

Podpora výuky plavání na základních školách 2017 / 2018